Τζίμης Πανούσης

the dark site of the mood

OAEEICO ?AIIOOCO: Ooi iioieiiassi ia aaeaoaeeeu a?aeouaei
?nao aauissao eaoU oc iaoaoinU oio a?u oci Aioss?ani oa aeciaueu iioieiiassi


Oui *. AiaooaoUec, A. AaeeeUiio

Ao?aooiYia iaoaoYnecea a?u oci Aioss?ani, i?iy ?anaeYneaea, oa aeciaueu iioieiiassi i Oaessico ?aiiyoco. C aeossa ?oai aeaony aaeaoaeeeu a?aeouaei ?io o?Yooc i eaeeeoY?ico ?eao oi ?nuss. I ic?aieoiuo oio iioieiiassio oYecea aiYouo oa aan?ainoc, ai? uec c aeaanii? a?u oi icoss iY?ne oci ?na ?io i??ea ooi auiUoei iioceassao ?oai Yia enssean aea aanU iayna.

Oa ?niae?iaoa aea oii eaeeeoY?ic Un?eoai ?eao oa ician?iaoa. I Oaessico ?aiiyoco aai ea i?iniyoa ia aia?anaoo?oae oa uoa aeieiyecoai iyoa ooa ?ei aiaona?oeeU oio shiws.

Oo?i euoc oio ?nuiio
A?u iunsso oi ?nuss ?eao i Oaessico ?aiiyoco un?eoa ia ie?eae Yioiiao aii?e?oaeo eae ?uiioo ooi eaoUee, eUoe ?io aicoy?coa ouoi oii ssaei uoi eae oioo aeeiyo oio aien??ioo, eonssuo oc oyaeoau oio, c i?issa aneoeuoai ooi ?eaonu oio aeassiao oeo ooeaiYo. C aaeaeaossa oio ?oai ouoi Yioiic ?io aiYouo i ssaeio eae c aoiassea oio a?eaeaUooceai oa oa?y?eii oeUoio ?nieaeiYiio ia aeoa?eass oa enaoeeu aeciaueu iioieiiassi eae ia o?iaeceass ooeo a?anassocoao aiaoUoaeo aea ia aea?eooueass oe aenea?o oio ooiYaaeia. C ?ieyunc iaoaoinU ?oai aneao? aea ia aieeiaooiyi oa iayna eae c aauissa oio aeaoaaneiy. Ic aiunssaeiioao oci eneoeiuocoa oco eaoUooaoco eanaei?oo?iyoai eUea ooeai?. Oa ea?oU oUioaaeai ae?iao aea oioo ssaeioo, ai? c aauissa ass?a ooUoae ooi aeaisse. C oyaeoauo oio ?nio?aeiyoa ia aeaocn?oae oci oo?naeissa oco ?nieaeiYiio ia ici a?eaanyiae oci ?ac aaaanciYic oo?ieiaee? eaoUooaoc oio ooionuoio oco. 1/4oai oaeeeU Yooaoai ooi eeiUie oio ?aenaeU, oioo ?anssiaia aoeaiiouni aea ia oioo iaoaoYnae ooii "Aoaaaaeeoiu". Ai eae ?oai ?ei eiioU oi Enaoeeu Iioieiiassi Isseaeao, c oyaeoaio oio eaeeeoY?ic a?Yiaia ia iaoaaiyi ooc ooaeaeneiYic eeeiee?, eae?o aeass aneoeuoai i ?niou?eeuo aeaonuo oio Oaessic ?aiiyoc, ?io aiunssaeae oi eaoneeu eooineeu oio. ?ia ?anuiiei ?aneooaoeeu ass?a ooiaass eae ?nei a?u ?Yioa ?nuiea, iuii ?io ouoa a?iaass?ecea ?uo ?oai ?ooiiio ociaossao. Aoo? oc oinU, uiuo, oa ?nUaiaoa ?oai ?ei ayoeiea aea oii ssaei.

?nao aiaiii?o eae aauissao
Ooeo 4.30 oi a?uaaoia oi aoeaiiouni ia oii Oaessic ?aiiyoc ?aniUae oeo ?yeao oio iioieiiassio. OooeeU, ie aciioeianUoie eae ie ouoianUoie Y?ioi aicianueass eae ?aneiYiioi oci Uoeic oio i??iaoio. C ?unoa aiissaae eae oi oinassi ia oii eaeeeoY?ic aaassiae Yiu. I oaeaooassio aai Y?ae ?Uoae eaeueio oi ?eiyiin oio eae aeY?iioao oioo aciioeianUoioo eUiae aae?ioao oi o?ia oco isseco. 1/4iuo, oci ssaea ?na ?io a?eoonaoayae ueao oeo aoiUiaeo oio aea ia aeaoeaaUoae oci eaoUooaoc ie aii?e?oaeo ?io ie?eae assiiioae ?ei Yioiiao.
C ?n?oc aiYnaaea oui aeaon?i assiae ia oii iaca?oioi ooci asseiooa oio aiiieeiy oiiianUoio. ?eeuooa, c iaoaoinU oio ooci Ae?ia Yaeia a?aea? ooi iioieiiassi oio icoeiy aai o??n?a aiiieeuo oiiianUoio. Aeieioeiyi ie anaaoocneaeYo eae aeiaoieiaeeYo aiaoUoaeo. C oyaeoauo oio ooia?ssaeae ia ?nio?aeass ia aeaocn?oae oci oo?naeissa oco, u?uo eae i ssaeio i Oaessico ?aiiyoco. Ie ?nao aiaiii?o iieUaeioi ia ?nuiea, eae?o oa a?ioaeYoiaoa anaiyi ia aaioi. OaeeeU oa ?n?oa a?ioaeYoiaoa oYniioi eae oa ?n?oa ?aiuaaea ooaenaociYico aeoeiaiissao.
C eaoUooaoc oco oaassao oio ossaiona assiae ?iey eaeyoanc oa o?Yoc ia ?eao oi ?nuss. 1/4iuo ?nY?ae ia assiioi eae Ueeao aiaoUoaeo ?nieaeiYiio ia o?Uniae oao?o aeeuia oco ueco eaoUooaoco. ?ooe, anaU oi anUao iaoaoYnaoae oa auiUoei oio 10io inuoio. I?inass ia ic oassiaoae eUoe aicoo?coeeu, uiuo ie aeaoniss ?io ?anaeieioeiyi oci ?inassa oco oaassao oio Oaessic ?aiiyoc enssiioi aiaaeassa oci ?anaiii? oio ooi iioieiiassi ?nieaeiYiio ia o?iaeceass oa ?anaeoYnu aiaoUoaeo, aeeU eae ia aeieioe?oae ooaeaeneiYic aaua? ?ooa ia aiann?oae ?e?nuo.

Oe eYae c ?n?oc aeaonuo ?io oii assaa
"?eeaiuoaoa Y?aea Yia aaeaoaeeeu a?aeouaaei" aicaass ooci "Espresso" c ?aeieuaio oio EYionio Oaassao Aioe?Unio. "A?aea? uiuo oi eaonassi iao aai aeaeYoae aiiieeu oiiianUoi eae ie aeaeUaao, i sseeaaio eae i ?iiieYoaeio aai o?i?uniyoai, enssecea aiaaeassa c Uiaoc aeaeiiea? oio ooci Ae?ia. Aia??ncoa ao?aooiYia an?eeU aea oci ?Uni eae a?u aeass ia oi "High Speed" aea oci Ae?ia. A?' uoe aiunssaeu, a?nueaeoi ia oii ?anaeUaae aoeaiiouni a?u oi eeiUie eae ia oii iaoaoYnae ?eeaiuoaoa ooii "Aoaaaaeeoiu", eae?o aeass anssoeiioae ie aeaoniss ?io oii ass?ai aiaeUaae ooi ?anaeeui uoai ass?a ?Ueae Yia Yionaaia". Oyiouia ?Uiouo ia oci ssaea, "c eaoUooaoc oio assiae aeaa?uiaic, aeeU oa eaissa ?anss?ouoc aai i?iniyoa ia ?anaiassiae ooi icoss".
Oa oaeaooassa ?nuiea i Oaessico ?aiiyoco Y?ae assiae oaiaoeeuo oco Aioe?Unio, u?io Y?ae iUeeooa ooeUiae oi aii?eeu oio o?ssoe. Ooi anaoeeu eoeeaassoeei icoss ass?a ?Uae oYoio essai ?nei a?u oi ?Uo?a iaaess ia osseioo eae ooaaaiasso oio eae a?nueaeoi ia iassiae aea ianeeYo aeuic iYnao ?nieaeiYiio ia iaeionaooass.
OaeeeU, ie ooeaiYo aauissao ?io Yaecoa i Oaessico ?aiiyoco ai? aneoeuoai ooi aii?eeu oio o?ssoe ooci Aioss?ani Yeaoai oa "ooiaaaniu" oioo aeeiyo oio aien??ioo, eae?o ouoi ooci Aioss?ani uoi eae ooci ?Uni aai o?Un?ae inaaiuiYii iioieiiassi ?anU iuii EYioni Oaassao ?io i?inass ia ?niooYnae ?n?oao ai?eaeao oa ?anss?ouoc aiUaeco.

Aocianssaa Espresso, ?anaoeao? 16/04/2004, An. Oyeeio: 1016