Ήχος & Hi-Fi (τεύχος 111, Ιούνης 1982)

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ

Προβαίνοντας σε μιαν ενέργεια πού, παρόμοιες της, είχαμε συνηθίσει νά περιμένουμε μόνο από τά λογοκριτικά όργανα τής χούντας -αν και, τότε, για «πολιτικούς λόγους», ενώ, τώρα, για ήθικο- θρησκευτικούς- το Υπουργείο Προεδρείας Κυβερνήσεως αποφάσισε νά άπαγορέψει, όχι άπλώς την άναμετάδοσή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πού ελέγχει (δηλ. ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ) άλλά τήν ίδια τήν Κυκλοφορία τού άλμπουμ τών Μουσικών Ταξιαρχιών. Μετά άπό έναν μαραθώνιο προσπαθειών γιά τήν άνεύρεση πειστικών έπιχειρη- μάτων άπ’ τή μεριά τής EMIAL, (τής έταιρίας πού άνέλαβε τήν ήχογράφιση, παραγωγή και κυκλοφορία τού δίσκου), άνάμεσα στις όποιες και ή προσκόμιση άντιγράφου τής άθωοτικής άπόφασης ύπέρ τού γκρούπ άπό τήν δίκη γιά τά γνωστά έπεισόδια τής Καρδίτσας, τό Υπουργείο, άνένδοτο, έκρινε τόν δίσκο σάν «προσβάλλοντα τό θρησκευτικό συναίσθημα καί τά χρηστά ήθη».